Logo Gammon Dies-Q de 2005

Els més QEls més Q 1r Dia-Q (20/01/05)1r Dia-Q (20/01/05) 2n Dia-Q (24/02/05)2n Dia-Q (24/02/05)
3r Dia-Q (10/03/05)3r Dia-Q (10/03/05) 4t Dia-Q (21/04/05)4t Dia-Q (21/04/05) 5è Dia-Q (12/05/05)5è Dia-Q (12/05/05)
6è Dia-Q (16/06/05)6è Dia-Q (16/06/05) 7è Dia-Q (07/07/05)7è Dia-Q (07/07/05) 8è Dia-Q (11/08/05)8è Dia-Q (11/08/05)
9è Dia-Q (15/09/05)9è Dia-Q (15/09/05) 10è Dia-Q (20/10/05)10è Dia-Q (20/10/05) 11è Dia-Q (24/11/05)11è Dia-Q (24/11/05)
12è Dia-Q (15/12/05)12è Dia-Q (15/12/05)

1r Dia-Q (20/01/05)
Toni Co. 7 / 1 DuliOlga 7 / 4 Sergio O.Ulrich 11 / 7 Àlex M.

2n Dia-Q (24/02/05)
Enric F. 7 / 5 AgustíAgustí 11 / 8 UlrichEnric F. 7 / 6 Duli

3r Dia-Q (10/03/05)
Toni Co. 7 / 4 Enric F.Ulrich 11 / 4 Enric F.

4t Dia-Q (21/04/05)
Clarisa 7 / 6 AgustíToni Co. 7 / 0 Enric F.Ulrich 11 / 1 Àlex M.Enric F. 9 / 7 Agustí
Àlex M. 7 / 5 Ulrich

5è Dia-Q (12/05/05)
Clarisa 5 / 1 OlgaJorge I. 7 / 2 Àlex M.Agustí 7 / 3 KennethAgustí 7 / 6 Kenneth

6è Dia-Q (16/06/05)
Lluís A. 7 / 1 Toni Co.Lluís A. 7 / 1 Toni Co.Àlex M. 11 / 9 Agustí

7è Dia-Q (07/07/05)
Agustí 11 / 10 UlrichOlga 11 / 0 ClarisaJorge I. 5 / 1 Enric F.Ulrich 7 / 5 Jorge I.

8è Dia-Q (11/08/05)
Agustí 7 / 3 Enric F.Agustí 7 / 6 Enric F.Joana 7 / 2 ValentíUlrich 11 / 4 Agustí

9è Dia-Q (15/09/05)
Agustí 7 / 3 AdánPier 7 / 1 AndreuUlrich 11 / 7 AbelOlga 5 / 4 Enric G.
Andreu 7 / 2 PierAgustí 7 / 2 Àlex M.Ulrich 7 / 6 DuliAgustí 7 / 6 Andreu
Enric G. 5 / 4 Àlex M.

10è Dia-Q (20/10/05)
Ulrich 7 / 5 Enric F.Enric F. 7 / 5 Ulrich

11è Dia-Q (24/11/05)
Àlex M. 5 / 0 Sergio K.Luís R. 3 / 1 Jordi S.Àlex M. 7 / 3 Sergio K.Enric F. 3 / 0 Luís R.
Ulrich 11 / 6 Jorge I.

12è Dia-Q (15/12/05)
Ulrich 11 / 7 Àlex M.

Els més Q
PJs disputats durant dies-Q de 2005
Ulrich - 134Agustí - 116Enric F. - 84Àlex M. - 82
Toni Co. - 35Jorge I. - 30Olga - 28Clarisa - 23
Andreu - 21Duli - 21Kenneth - 14Lluís A. - 14
Pier - 14Sergio K. - 12Abel - 11Enric G. - 10
Adán - 7Joana - 7Sergio O. - 7Valentí - 7
Luís R. - 6Jordi S. - 3(Han disputat 50 o més punts)

CampionatsCampionats Els dies-QEls dies-Q
Pàgina d'iniciPàgina d'inici Rànquing 2005Rànquing 2005 Consulta de partidesConsulta de partides

CSS Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by PHP Powered by MySQL