Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 17

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 28
Reglament de dates límit
Logo Gammon Reglament de dates límit de partides

0-Introducció.

La intencionalitat d'aquest reglament no és posar una data per a què totes les partides d'una mateixa ronda es juguin el mateix dia i a la mateixa hora. La intenció és que es continuïn jugant el dia i l'hora que ambdós participants acordin, però regulant els casos en què aquest acord no s'arribi a produir.

1-Data i hora límits.

Per a la resolució dels enfrontaments dels campionats, l'organització podrà determinar una data i hora límits per a començar les partides. Normalment entre la data en què es faci públic i la pròpia data límit s'inclouran dos dimarts i dos dijous. Si arribada l'hora i dates fixades no ha començat la partida s'aplicarà l'apartat 2.

1.1-Procediment ordinari.

Un cop estiguin determinats tots els enfrontaments d'una ronda., ja sigui per sorteig i/o per haver-se jugat les partides de rondes anteriors que determinaven els enfrontaments de la ronda actual, l'organització fixarà una data i hora límits per a tots els enfrontaments de la ronda.

1.2- Procediment especial.

Si en els seu moment no es va determinar data i hora límits per a la ronda i una o més partides no s'han jugat, endarrerint la resolució del campionat, l'organització fixarà una data i hores límits per a jugar la/les partida/es pendents. En aquest cas no hi haurà opció a demanar pròrroga.

1.3-Pròrroga.

Només pels límits fixats pel procediment ordinari: Qualsevol dels dos participants pot demanar pròrroga per a la partida en què participa, sempre i quan ho notifiqui a l'organització i al seu oponent, al menys una setmana abans del límit fixat.

Normalment es concedirà per a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana, set dies després. La concessió de pròrroga a una partida no modifica els límits per a les altres partides d'una mateixa ronda si no han sol·licitat també pròrroga. Si es sol·licita pròrroga a vàries partides de la mateixa ronda, normalment es fixarà el mateix límit.

1.4-Partides avançades.

Per acord mutu, els jugadors d'una partida poden jugar-la en qualsevol moment anterior al límit fixat. Fins i tot abans de que s'hagi límit fixat. L'únic requisit per a poder jugar una partida, és que estigui determinat quins jugadors han de jugar-la.
 

2-Venciment del termini.

Si arribada la data i hora límits no s'ha presentat cap dels jugadors, començarà a comptar el rellotge per als dos jugadors no presentats. Si només falta un dels dos, començarà a comptar el rellotge per al jugador no presentat.

2.1- Rellotge per als dos jugadors no presentats.

Si el rellotge per als dos jugadors no presentats arriba a comptar un hora sencera des de la data i hora límits. S'aplicarà incompareixença de tots dos jugadors. Si durant el termini d'un hora es presenta un dels dos jugadors, començarà a comptar des de zero el rellotge per al jugador no presentat.

2.2- Rellotge per a un jugador no presentat.

Mentre hi hagi un jugador present i l'altre no, estarà en marxa el rellotge per al jugador no presentat; en posar-lo en marxa, el resultat de la partida és de 0-0.

Cada quart d'hora s'actualitzarà el resultat de la partida de la següent manera:

En completar-se el primer quart d'hora s'anotarà un resultat d'1-0 favorable al jugador present; en completar-se la primer mitja hora se sumaran 3 punt més a favor del jugador present (marcador 4-0); en completar-se els tres quarts se sumaran 5 punts més (marcador 9-0). Si el rellotge arriba a marcar una hora complerta, s'anotarà victòria del jugador present per al resultat a què estigués concertada la partida contra zero punts del contrari. Si la partida estava concertada a menys de 10 punts es determinarà victòria del jugador present quant el marcador de la partida iguali o superi el valor concertat. Si la partida acaba d'aquesta manera, s'aplicarà incompareixença d'un jugador.

Si abans que la partida quedi resolta per incompareixença es presenta l'altre jugador, s'aturarà el rellotge i la partida es jugarà, a partir del resultat que en aquell moment estigui al marcador segons el temps passat

2.3- Renúncia d'un (o de tots dos) jugador/s.

En qualsevol moment anterior a què la partida quedi resolta, un (o tots dos) jugador/s pot/poden expressar a l'organització la seva renúncia a jugar la partida. Aquest cas es tractarà igual que incompareixença d'un /tots dos jugador/s.

3-Incompareixences.

3.1- Primera incompareixença

d'un jugador en un torneig. El torneig no es comptabilitzarà com a torneig complertat a efectes del trofeig a la regularitat del any en curs. Només comportarà la renúncia a seguir a les posteriors rondes del mateix torneig, quan perdre la partida a la què no s'ha presentat signifiqués l'eliminació del torneig o, si és el cas, en el que disposa l'apartat de incompareixença de tots dos jugadors.

3.2- La segona incompareixença

d'un jugador en un torneig comportarà la renúncia a continuar les següents rondes del torneig en els casos de play-off o torneig suís. Pel que respecta a lliga, impedirà l'accés a la següent fase.

En qualsevol moment un jugador pot expressar el seu desig a abandonar el torneig, aquest cas es tractarà aplicant directament a la ronda actual les condicions de segona incompareixença. Les formes de continuar torneig davant la baixa d'un o més jugadors en els casos de torneig suís o lliga, es desenvoluparan en els reglaments corresponents.

3.3- Incompareixença d'un jugador.

La partida es considerarà com a jugada i tindrà els efectes corresponents a l'Elo i els PJ. El jugador presentat ocuparà la posició de jugador guanyador a la següent ronda i el no presentat la posició de perdedor, llevat que sigui el cas del punt 3.2, que serà substituït per un [absent].

3.4- Incompareixença de tots dos jugadors.

La partida no tindrà efectes a l'Elo ni als PJ. A efectes del torneig es considerarà com a perduda amb el resultat de 0-0 per tots dos jugadors.

3.4.1-Si la ronda que es jugava era d'un play-off:

Cap dels dos jugadors ocuparà el lloc del guanyador i serà ocupat per un [absent] . Si la ronda que es jugava tenia dret a repesca es procedirà de la següent manera:

  1. Si és la primera incompareixença al torneig de tots dos jugadors: Per sorteig, un dels dos ocuparà la posició de perdedor a la ronda corresponent.
  2. Si és la segona incompareixença d'un jugador i la primera de l'altre: La posició del perdedor l'ocuparà el jugador de primera incompareixença.
  3. Si és la segona incompareixença de tots dos: La posició del perdedor serà ocupada per un [absent] .

3.4.2-Si la ronda que es jugava era de lliga o de torneig suís, les conseqüències es trobaran desenvolupades en els reglaments corresponents.

3.5- Trofejos deserts.

Si com a conseqüència de la aplicació dels punts anteriors, en una branca de play-off, acabés un trofeig adjudicat a un jugador [absent], es procediria de la següent manera.

  1. Si algun jugador de la mateixa branca ja té trofeig assignat, de cap manera, es modificarà aquesta assignació.
  2. Es buscarà la partida més a prop de la final que té assignat com a guanyador un [absent] com a conseqüència de aplicació de les regles d'incompareixença.Si hi hagués més d'una a la mateixa ronda s'aplicarà el punt següent. Es buscaran els dos jugadors que van perdre amb els dos que van originar la incompareixençai es farà una partida entre ells. Si un dels dos és a la seva vegada un [absent] i l'altre no, aquest rebrà el trofeig.
  3. Si hi ha més d'una partida amb incompareixences a la mateixa ronda, es buscaran els perdedors de les partides anteriors afectades que no siguin [absent] i es farà amb ells un petit play-off.

3.6 Recuperació d'Incompareixences

Nota Q: En vigor a partir de la temporada 2004.
Les incompareixences (d'un o dos jugadors) en partides que no afectin els emparellaments de les rondes següents d'un mateix campionat o fase són recuperables com a màxim en la data límit de l'última ronda del campionat o fase.

3.6.1 Són recuperables:

  1. Les partides de l'última ronda regular d'un torneig suís, quan cap dels dos jugadors tingui opció de classificar-se per a la ronda final, són recuperables fins a la data límit de la ronda final.
  2. Les partides d'una fase de lliga són recuperables fins a la data final de la fase.

3.6.2 Per a procedir a la recuperació hauran d'estar d'acord tots dos jugadors (tant si la incompareixença ha estat d'un d'ells com si ho ha estat de tots dos), hauran d'acordar data, jugar-la i comunicar-la. Desprès d'això la partida serà anotada com a jugada a tots els efectes.


Regles i reglamentsRegles i reglaments
Pàgina d'iniciPàgina d'inici

CSS Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by PHP